1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (zwany dalej: Regulaminem) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach: https://sklep.poldrew.pl lub https://www.sklep.poldrew.pl.

1.2. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy Poldrew, zwany dalej: Sklepem, jest Poldrew Trading Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lidzbarku przy ulicy Zieluńskiej 9, 13-230 Lidzbark, kapitał zakładowy w wysokości 15 000 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 331985, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 5711688950, numer statystyczny REGON 280414457. Dokumentacja spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

1.3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyrobów ogrodowych z drewna oraz akcesoriów ogrodowych.

1.4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów (zwane dalej: Klientem).

1.5. Sklep prowadzi wysyłkę towarów na terenie Polski, jak również wysyłkę towarów za granicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy. W celu zamówienia towarów ze Sklepu za granicę uprzejmie prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@poldrew.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 080 105.

1.6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.

1.7. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@poldrew.pl, telefonu: 785 080 105, elektronicznego formularza zapytań dostępnego pod linkiem: https://www.sklep.poldrew.pl/kontakt.

2. Oferta

2.1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient, składając zamówienie, jest informowany o kosztach dostawy, które składają się na łączną wartość zamówienia.

2.3. Sklep dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. W tym celu, oprócz zdjęcia produktu, Sklep umieszcza zawsze opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem. Możliwości kontaktu ze Sklepem zostały wskazane w art. 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

3. Procedura zawierania, udostępniania i utrwalania umów sprzedaży

3.1. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3.2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w formie elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3.3. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności:

– numer i datę zamówienia;
– dane stron umowy;
– główne cechy (rodzaj) zamówionego towaru oraz jego ilość;
– cenę należną do zapłaty wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty;
– miejsce, sposób i koszty dostawy.

3.4. Sklep zapewnia możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania – do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sklep o zauważonych rozbieżnościach. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść umowy sprzedaży.

3.5. Zawarcie umowy sprzedaży między stronami następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.6. Umowy sprzedaży są zawierane w języku polskim.

4. Formy płatności

4.1. Klient, składając zamówienie, ma prawo wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy – przelew należności na konto Sklepu;
b) iMoje – bramka do szybkich płatności obsługiwana przez ING Bank Śląski.

4.2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu płatności na konto Sklepu wraz z kosztami wysyłki.

4.3. Płatność gotówką jest możliwa wyłącznie w przypadku odbioru osobistego zamówienia. 

5. Dostawa

5.1. Na terenie Polski towar dowożony jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika – za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.2. W przypadku dostawy towaru za granicę Sklep przed potwierdzeniem zamówienia uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku prosimy o kontakt ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

5.3. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy.

5.4. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

5.5. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

5.6. Koszt dostawy stanowi dodatkowy koszt do ceny towaru i jest do niej doliczany.

5.7. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.

5.8. W razie stwierdzenia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien przedsięwziąć wszelkie działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki został ujawniony jej ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki – zawiadomić o nich dostawcę.

6. Czas realizacji zamówienia

6.1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych (w dniach: poniedziałek–piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że Sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy, przekraczający 7 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub wykonywane na specjalne zamówienie Klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia (tj. przyjęciem go do realizacji) Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

6.2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną przez Klienta sumę pieniężną, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Paragony i faktury VAT

7.1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru jest dołączany paragon lub faktura VAT.

8. Doręczenie towaru

8.1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika.

8.2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

9. Sprawdzanie przesyłek

9.1. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

9.2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien poinformować przewoźnika niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni po ich zauważeniu – i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

9.3. Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową), o której jest mowa w art. 11 niniejszego Regulaminu, a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

10. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego towaru

10.1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w punkcie 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres Sklepu, tj. ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@poldrew.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu – jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać również tutaj.

10.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

10.5. Zwracany towar prosimy odesłać na adres: ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark.

10.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest zwrócić zakupiony towar w składzie niezmienionym, tj. w takim samym składzie jakościowym i ilościowym, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

10.7. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

10.8. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu. W tym przypadku zwroty kosztu towaru do Sklepu ponosi Klient.

10.9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków, uwzględniający również koszty przesyłki, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia.

10.11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

10.12. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

10.13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Reklamacje

11.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

11.2. Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

11.2. Zgodnie z art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienie producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

11.3. Zgodnie z art. 5561 § 3 Kodeksu cywilnego rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania lub uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

11.4. Zgodnie z art. 5562 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

11.5. Zgodnie z art. 5563 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a jeżeli takie ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

11.6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

11.7. Klientom przysługuje uprawnienie do składania reklamacji od zakupionych towarów, jeżeli są one dotknięte wadą fizyczną lub prawną. Przy rozpatrywaniu reklamacji zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi za wady przy sprzedaży.

11.8. Reklamacje mogą być składane:

1.1. drogą pisemną na adres: ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark;
1.2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@poldrew.pl.

11.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć na koszt Sklepu rzecz wadliwą do miejsca zawarcia umowy oznaczonego w umowie sprzedaży, a w razie gdyby miejsca takiego w umowie nie określono – do miejsca, w którym rzecz została Klientowi wydana. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

11.10. Powyższy obowiązek jest wyłączony, jeżeli przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny – o ile takie uprawnienie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres Sklepu, jeżeli Sklep uzna to za konieczne.

11.11. Do reklamacji należy załączyć formularz reklamacji oraz opisać w nim wadę oraz niezgodność towaru z umową. Do reklamowanego towaru Klient powinien załączyć dowód jego zakupu – fakturę lub oryginał paragonu.

11.12. Obowiązki Sklepu jako gwaranta mogą polegać w szczególności na: wymianie rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, naprawie rzeczy, zwrocie zapłaconej ceny bądź na zapewnieniu innych usług. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.13. W ramach reklamacji Klient w pierwszej kolejności ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany towaru lub naprawy. W sytuacji gdy naprawa nie jest możliwa, Sklep wymieni towar na nowy.

11.14. Sklep nie wymieni towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe (towar istnieje w jednym oryginalnym egzemplarzu) albo wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

11.15. Klient może żądać zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:

a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, jest to bowiem niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie;
c) naprawa albo wymiana naraża Klienta na znaczne niedogodności.

11.16. Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, Klient może żądać obniżenia ceny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.

11.17. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

12. Gwarancja

12.1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną wymianę lub naprawę w okresie gwarancyjnym.

12.2. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

12.3. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.

12.4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12.5. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12.6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę tę stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

12.7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

12.8. Drewno to naturalny materiał, każdy element z niego wykonany jest niepowtarzalny, a wraz z upływem czasu zmienia się. W czasie użytkowania produktów drewnianych mogą pojawić się:

pęknięcia i mikropęknięcia (powstają w wyniku pęcznienia pod wpływem wilgoci i kurczenia się w czasie schnięcia, nie wpływają na trwałość i stabilność konstrukcji);
 wycieki żywicy (dot. drewna drzew iglastych; mogą wystąpić nawet kilka miesięcy po obróbce, ślady żywicy, które są jeszcze świeże, można usunąć terpentyną, a te przyschnięte zeskrobać szpachelką);
 przebarwienia i zmiany odcienia (powstają pod wpływem działania warunków atmosferycznych, szczególnie promieniowania UV, to proces, który następuje mimo impregnacji, nawet po niedługim czasie użytkowania; aby go opóźnić, produkt można zabezpieczyć lazurą, należy również pamiętać o stosowaniu się do zasad konserwacji);
 zielone przebarwienia i plamki (dot. drewna impregnowanego ciśnieniowo; powstają w wyniku naturalnej reakcji żywicy z solami miedzi, znajdującymi w składzie impregnatu);
 wykrzywianie się (drewno – ze względu na swoje właściwości – pod wpływem wilgoci może się wykrzywiać);
 zmiany wymiarów (drewno – w zależności od wilgotności – może zwiększać swoją objętość lub kurczyć się);
 sęki (pod wpływem warunków atmosferycznych mogą zdarzać się wypadające sęki, nie wpływa to jednak na jakość drewna i nie jest uznawane za wadę produktu);
 przebarwienia na sękach (dot. drewna z drzew iglastych pomalowanego lazurą; po pewnym czasie mogą – chociaż nie muszą – pojawić się przebarwienia lazury w miejscach występowania sęków)
 rdzeń drewna (różni się strukturą i kolorem od otaczającego go drewna, może być widoczny);
 porowate miejsca (pomimo starannej obróbki czasem niemożliwe jest uniknięcie powstania porowatych miejsc – szczególnie w pobliżu sęków, podobnie może dziać się przy ścięciach i zaokrągleniach – w tych miejscach mogą pojawiać się drobne drzazgi);
 pleśń albo sinizna (mogą pojawić się, gdy drewnu nie zostanie zapewniony odpowiedni dopływ powietrza, np. w czasie przechowywania w zamkniętym pomieszczeniu, przez zbyt szczelne przykrycie; pleśń nie wpływa na stabilność drewna, gdyż atakuje jedynie jego powierzchnię; niewielkie wykwity można usunąć, korzystając z alkoholu lub octu – należy spryskać zainfekowane miejsce, zostawić na ok. 30 min, a po tym czasie zmyć; poważniejsze zmiany należy usuwać preparatami zawierającymi chlor).

Wymienione powyżej procesy są zupełnie naturalne i nie mogą być podstawą reklamacji.

12.9. Gwarancją nie są objęte:

– uszkodzenia zaistniałe podczas transportu czy przeładunku oraz ich następstwa – mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady;
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niewłaściwą pielęgnacją;
– uszkodzenia wynikłe na skutek warunków atmosferycznych, pożaru, powodzi, uderzeń pioruna i innych klęsk żywiołowych;
– produkty, które uległy przeróbkom, zmianom lub naprawom przez osoby nieuprawnione;
– różnice kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości;
– normalne zużycie elementów.

13. Prawo właściwe

13.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

14. Sąd właściwy

14.1. W sprawach dotyczących sporów między Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumentem), wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

14.2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę spółki Poldrew Trading Company sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku, ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark.

15. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

15.1. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących w związku z korzystaniem z usług Sklepu zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności.

16. Kontakt

16.1. Wszelka korespondencja, a także zwracany lub reklamowany towar powinny być przesyłane na adres ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres.

16.2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza do kontaktu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą pomocy elektronicznej: sklep@poldrew.pl lub pod numerem telefonu: 785 080 105.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Sklep informuje, że opisy produktów i ich dane zamieszczone na stronie internetowej https://sklep.poldrew.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producenta. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu, czy dane odpowiadają rzeczywistości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.

Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło