Prawo odstąpienia od umowy

Zasady zwrotu zakupionego towaru

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze sklepem internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres sklepu internetowego, tj. ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@poldrew.pl) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu – jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać również tutaj.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w której wykonaniu przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Zwracany towar prosimy odesłać na adres: ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark.

5. W przypadku odstąpienia od umowy klient obowiązany jest zwrócić zakupiony towar w składzie niezmienionym, tj. w takim samym składzie jakościowym i ilościowym, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

8. Zwrot towaru przez klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu. W tym przypadku zwroty kosztu towaru do sklepu ponosi klient.

9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwrot wpłaconych przez klienta środków uwzględniający koszty przesyłki przez sklep towarów do klienta dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w Regulaminie sklepu internetowego.

Sprawdzanie przesyłek

1. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien poinformować przewoźnika niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni po ich zauważeniu – i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3. Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane:

1.1 drogą pisemną na adres: ul. Zieluńska 9, 13-230 Lidzbark;
1.2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@poldrew.pl.

2. Do reklamacji należy załączyć formularz reklamacji i opisać w nim wadę oraz niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres sklepu, jeśli sklep uzna to za konieczne. Klient powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – fakturę albo oryginał paragonu.

3. W ramach reklamacji klient w pierwszej kolejności ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany towaru lub naprawy. W sytuacji gdy naprawa nie jest możliwa, sklep wymieni towar na nowy.

4. Sklep nie wymieni towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe (produkty często istnieją jedynie w jednym oryginalnym egzemplarzu) albo wymaga nadmiernych kosztów.

5. Klient może żądać zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:

a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie;
c) naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.

11. Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, klient może żądać obniżenia ceny.

12. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w Regulaminie sklepu internetowego.

Gwarancja

1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną wymianę lub naprawę w okresie gwarancyjnym.

2. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

3. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę tę stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

8. Drewno to naturalny materiał, każdy element z niego wykonany jest niepowtarzalny, a wraz z upływem czasu zmienia się. W czasie użytkowania produktów drewnianych mogą pojawić się:

 pęknięcia i mikropęknięcia (powstają w wyniku pęcznienia pod wpływem wilgoci i kurczenia się w czasie schnięcia, nie wpływają na trwałość i stabilność konstrukcji);
 wycieki żywicy (dot. drewna drzew iglastych; mogą wystąpić nawet kilka miesięcy po obróbce, ślady żywicy, które są jeszcze świeże, można usunąć terpentyną, a te przyschnięte zeskrobać szpachelką);
 przebarwienia i zmiany odcienia (powstają pod wpływem działania warunków atmosferycznych, szczególnie promieniowania UV, to proces, który następuje mimo impregnacji, nawet po niedługim czasie użytkowania; aby go opóźnić, produkt można zabezpieczyć lazurą, należy również pamiętać o stosowaniu się do zasad konserwacji);
 zielone przebarwienia i plamki (dot. drewna impregnowanego ciśnieniowo; powstają w wyniku naturalnej reakcji żywicy z solami miedzi, znajdującymi w składzie impregnatu);
 wykrzywianie się (drewno – ze względu na swoje właściwości – pod wpływem wilgoci może się wykrzywiać);
 zmiany wymiarów (drewno – w zależności od wilgotności – może zwiększać swoją objętość lub kurczyć się);
 sęki (pod wpływem warunków atmosferycznych mogą zdarzać się wypadające sęki, nie wpływa to jednak na jakość drewna i nie jest uznawane za wadę produktu);
 przebarwienia na sękach (dot. drewna z drzew iglastych pomalowanego lazurą; po pewnym czasie mogą – chociaż nie muszą – pojawić się przebarwienia lazury w miejscach występowania sęków)
 rdzeń drewna (różni się strukturą i kolorem od otaczającego go drewna, może być widoczny);
 porowate miejsca (pomimo starannej obróbki czasem niemożliwe jest uniknięcie powstania porowatych miejsc – szczególnie w pobliżu sęków, podobnie może dziać się przy ścięciach i zaokrągleniach – w tych miejscach mogą pojawiać się drobne drzazgi);
 pleśń albo sinizna (mogą pojawić się, gdy drewnu nie zostanie zapewniony odpowiedni dopływ powietrza, np. w czasie przechowywania w zamkniętym pomieszczeniu, przez zbyt szczelne przykrycie; pleśń nie wpływa na stabilność drewna, gdyż atakuje jedynie jego powierzchnię; niewielkie wykwity można usunąć, korzystając z alkoholu lub octu – należy spryskać zainfekowane miejsce, zostawić na ok. 30 min, a po tym czasie zmyć; poważniejsze zmiany należy usuwać preparatami zawierającymi chlor).

Wymienione powyżej procesy są zupełnie naturalne i nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Gwarancją nie są objęte:

– uszkodzenia zaistniałe podczas transportu czy przeładunku oraz ich następstwa – mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady;
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niewłaściwą pielęgnacją;
– uszkodzenia wynikłe na skutek warunków atmosferycznych, pożaru, powodzi, uderzeń pioruna i innych klęsk żywiołowych;
– produkty, które uległy przeróbkom, zmianom lub naprawom przez osoby nieuprawnione;
– różnice kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości;
– normalne zużycie elementów.

Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło